Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 10


 

Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Etelä-Karjalan hyvinvointialan kehittämisosaamisen valmiudet ja vahvistamisen tarpeet - HyKeVa (Diaari AKKE2023_016)

 

Maakuntahallitus 29.01.2024 § 10  

153/05.01/2023  

 

 

 

Valmistelija Eini Arponen

 puh. +358 40 754 9089

 eini.arponen@ekarjala.fi

 

Selostus LAB-ammattikorkeakoulu hakee Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta hankkeelle Etelä-Karjalan hyvinvointialan kehittämisosaamisen valmiudet ja vahvistamisen tarpeet – HyKeVa.

 

 Hakemus on tullut vireille 19.12.2023.

 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 124 942 euroa.

 Haettavan avustuksen määrä on 99 953 euroa.

 Hankkeen kustannusmalli on flat rate 40%.

 

 Hankkeen tavoite

 

 LAB-ammattikorkeakoulu hakee rahoitusta hankkeelle, jonka tavoitteena on luoda geneerinen malli hyvinvointialan kehittämisosaamisen tilasta Etelä-Karjalassa kattaen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä koulutusorganisaatiot. Tehtävän selvityksen ja mallin perusteella tuotetaan hankkeen kohderyhmälle tietoa kehittämistyön osaamisen tasoista ja edellytyksistä, joita kehittämistyöhön osallistuminen vaatii eri ammatillisilta tasoilta ja orgaanisaatiotasolla. Samalla lisätään kohderyhmän tietoisuutta erilaisista kehittämistyön rahoitusvaihtoehdoista (hankerahoitus). Hankkeen tavoitteena on myös edistää uusien kumppanuuksien syntymistä ja monisektorisen kehittämistyön aloittamista.

 

 Hankkeen kesto

 

 1.3.2024 – 31.3.2025.

 

 Rahoitus

 

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitus.

 

 

 Kustannusarvio

 

 

Yhteensä €

Palkkakustannukset

89 244

Ostopalvelut

0

Flat rate 40%

35 698

Kustannusarvio yhteensä

124 942

 

 

 

 

 Rahoitussuunnitelma

 

 

Osuus %

Haettava avustus

99 953

80

Omarahoitus

24 989

20

Muu rahoitus

0

 

Yhteensä

 

 

 

 Rahoitushaku ja hakemuskäsittely

 

 Tammikuussa 2023 avatussa kansallisen rahoituksen haussa AKKE-rahoitusta on haettavissa hankkeille, jotka

1. edistävät maakuntaohjelman toimeenpanoa,

2. edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja

kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä.

 

 Yleisten valintaperusteiden lisäksi hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista painopisteistä:

3. vahvistavat kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä,

 4. vahvistavat Etelä-Karjalan sopeutumista toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin (erityisesti koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset),

5. edistävät elinkeinojen viisasta uudistumista,

6. luovat valmiuksia suorien EU-rahoitusten hakuun,

 7. edistävät kestävän metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja uudistumista,

 8. huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja vaikutukset alueen kehitykselle (erityisesti matkailun toimintaedellytysten kehittäminen),

9. edistävät energiasiirtymää kohti päästötöntä energiaa.

 

 Hakemus on arvioitu arviointipalaverissa 15.12.2024.

 

 Valmistelijan (Eini Arponen) arvio hankkeesta

 

     Hankkeen arvioitiin täyttävän haun yleiset valintaperusteet ja olevan  
     täten lähtökohtaisesti rahoituskelpoinen.

 

     Hankesuunnitelmasta ei käynyt ilmi, kuinka hankkeen  
     tarveperusteisuus oli selvitetty hankkeen kohderyhmässä. Hankkeen
    teema (haaste, johon kehittämishankkeen toimenpiteet kohdistuvat)
     jäi arvioinnissa osin epäselväksi: hankesuunnitelmasta ei käynyt ilmi
     hankkeen keskiössä olevan kehittämisosaamisen tarkka määritelmä,
     millaisesta osaamisesta on kyse.

     Hankkeen toimenpiteiden ja tavoitteiden arvioitiin vastaavan joiltain
     osin maakuntaohjelman painopisteisiin, mutta ei juurikaan edistävän
     maakuntaohjelman toimeenpanoa. Hankkeen toimenpiteiden yhteys
     elinkeinoelämän kehittämiseen arvioitiin heikoksi. Hankkeen
     kustannusarvio arvioitiin suureksi suhteessa hankesuunnitelmassa
     esitettyihin tuloksiin.  

 

 

Päätöksen perusteet Laki 756/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

 Valtioneuvoston asetus 797/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

 Laki 757/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

 Valtioneuvoston asetus 867/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

 Valtioneuvoston asetus 866/2021 Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

 Valtionavustuslaki 688/2001

 

Päätösehdotus

Maakuntahallitus hyväksyy esityksen hankehakemuksen hylkäämisestä edellä kuvatuin perusteluin, eikä myönnä hankkeelle rahoitusta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoituksesta.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.