Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 9


2 E-K Rahoituspäätöksen ehdot 2.11.2021

 

Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Yhteisöllinen resilienssi ja taide työpaikoilla (Diaari AKKE2023_013)

 

Maakuntahallitus 29.01.2024 § 9  

141/05.01/2023  

 

 

 

Valmistelija Heli Gynther

 puh. +358 40 485 5109

 heli.gynther@ekarjala.fi

 

Selostus LAB-ammattikorkeakoulu hakee Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitusta hankkeelle Yhteisöllinen resilienssi ja taide työpaikoilla.

 

 Hakemus on tullut vireille 30.11.2023

 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 142 365 euroa.

 Haettavan avustuksen määrä on 99 655 euroa

 Hankkeen kustannusmalli on flat rate 40%.

 

 Hankkeen tavoite

 Hankkeessa pilotoidaan taidelähtöistä toimintaa yhteisöllisen resilienssin edistämiseen ja mittaamiseen työyhteisöissä. Resilienssi on yhteisön kykyä sopeutua muutoksiin, joustaa ja tehdä uusia ja luovia ratkaisuja muutostilanteessa. Työyhteisön resilienssin tukeminen ja vahvistaminen parantaa työyhteisön toimintakykyä ja joustavuutta selvitä muutoksista sekä lisää yhteisön yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta ja luovuutta.

 

 Työpaikat on valittu hankkeen kohteeksi, sillä toimintaympäristöön kohdistuneet muutokset haastavat Etelä-Karjalassa työpaikoilla olemassa olevia käytäntöjä. Resilienteillä työyhteisöillä on paremmat mahdollisuudet menestyä ja selvitä epävarmuudesta.

 

 Yritysten resilienssiä koskeva tieto liittyy tällä hetkellä riskien- ja jatkuvuuksienhallintaan kytkeytyviin konkreettisiin keinoihin. Taiteesta nousee vastaavasti sellaisia toimintatapoja, jotka saattavat ihmiset yhteen. Taiteen keinoin voidaan myös tehdä näkyväksi niitä arvoja ja merkityksiä, joita työyhteisössä on, mutta niitä ei tunnisteta. Näitä merkityksiä voidaan taiteen avulla myös havainnoida ja tuoda näkyväksi. Hankkeessa kehitetäänkin visuaalinen mittari yhteisöllisen resilienssin havainnollistamiseen ja mittaamiseen. Mittarin tarkoitus on kartoittaa toiminnan tuloksia sekä auttaa työyhteisöä tunnistamaan yhteisöllisen resilienssiin vaikuttavia asioita.

 

 Hankkeen toiminnan toteuttaminen ja merkitysten mittaaminen edellyttää hankkeessa yhteisölliseen resielienssiin liittyvien piirteiden jäsentelyä sekä toiminnan sisällön kehittelyä näiden piirteiden mukaan. Hanke keskittyy kysymyksiin: Mitä ovat työpaikan yhteisöllisen resilienssit piirteet? Miten yhteisöllistä resilienssiä voi edistää taidetoiminnan avulla? Miten yhteisöllistä resilienssiä voidaan mitata ja visualisoida? Tavoitteena on taidetoiminnan avulla lisätä kunkin työyhteisöjen tietoisuutta ja kokemusta positiivisista voimavaroista sekä luovista kyvyistä ja näin parantaa työhyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen. Työyhteisön ja työn tuottavuus paranee. Hanke tuottaa myös uutta tietoa yhteisöllistä resilienssiä edistävästä taidetoiminnasta ja sen visuaalisesta mittaamisesta.

 

 Hankkeen kesto

 1.1.2024 – 31.6.2025

 Rahoitus

 Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) osana Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta.

 

 Kustannusarvio

 

 

Yhteensä €

Palkkakustannukset

101 689

Ostopalvelut

 

Matka- ja muut kulut

 

Flat rate 40 %

40 676

Kustannusarvio yhteensä

142 365

 

 Rahoitussuunnitelma

 

 

Osuus %

Haettava avustus

99 655

70

Omarahoitus

42 710

30

Muu rahoitus

 

 

Yhteensä

142 365

100

 

 Rahoitushaku ja hakemuskäsittely

Tammikuussa 2023 avatussa kansallisen rahoituksen haussa AKKE-rahoitusta on haettavissa hankkeille, jotka

1. edistävät maakuntaohjelman toimeenpanoa,

2. edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja

kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä.

 

  Yleisten valintaperusteiden lisäksi hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista painopisteistä:

3. vahvistavat kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä,

4. vahvistavat Etelä-Karjalan sopeutumista toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin (erityisesti koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset),

5. edistävät elinkeinojen viisasta uudistumista,

6. luovat valmiuksia suorien EU-rahoitusten hakuun,

7. edistävät kestävän metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja uudistumista,

  8. huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja vaikutukset alueen kehitykselle (erityisesti matkailun toimintaedellytysten kehittäminen),

9. edistävät energiasiirtymää kohti päästötöntä energiaa.

 

  Hakemus on käsitelty rahoitustiimissä 5.12.2023 ja arvioitu arviointipalaverissa 19.12.2023.

 

 Valmistelijan (Heli Gynther) arvio hankkeesta

 

 Hanke lähestyy aidosti uudesta ja innovatiisesta lähestymiskulmasta työyhteisöjen kehittämistä ja yhteisöllistä resilienssiä. Hankkeella pilotoidaan kolmessa työyhteisössä taidelähtöistä työpajatoimintaa ja sen vaikuttavuutta yhteisön muutosjoustavuuteen.

 

 Hanke edistää maakuntaohjelman toimeenpanoa ja erityisesti sen painopistettä vilkasliikkeinen eKarjala. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen (AIKO) määräraha osana AKKE-rahoitusta on tarkoitettu mm. alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, ja tähän tavoitteeseen hanke myös tähtää.

 

 Hanke on haun mukainen ja rahoituskelpoinen.

 

 

 

Päätöksen perusteet Laki 756/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

 Valtioneuvoston asetus 797/2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

 Laki 757/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

 Valtioneuvoston asetus 867/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta

 Valtioneuvoston asetus 866/2021 Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

 Valtionavustuslaki 688/2001

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi AIKO eli Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahasta osana Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta hankehakemuksen mukaisesti.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 142 365 euroa,
myönnettävä avustus 80%, kuitenkin enintään 99 655 euroa ja
hankkeen kesto 1.1.2024 – 31.6.2025.

Avustuksen viimeinen erä on haettava maksatukseen viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä eli 31.10.2025 mennessä. Jos maksatushakemusta ei ole tähän mennessä toimitettu rahoittajalle, avustusta ei makseta.

Hankkeelle tulee perustaa ohjausryhmä.

Hakijan tulee hankkeen toteuttamisessa noudattaa tähän päätökseen liitettäviä avustuksen käyttöä koskevia ehtoja.

Hankkeen yhteyshenkilö Etelä-Karjalan liitossa on Heli Gynther.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.