Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Karjalan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ekarjala.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 80


3 Hallintosääntö 2023 päivitys

 

Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön päivittäminen

 

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 80  

61/00.01.01/2023  

 

 

 

Valmistelija Susanna Kaskinen

 p. 040 6825819

 

Kuntalakiin (410/2015) lisättiin 16.2.2023 90 §:n 3 momentti, jonka mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Hallintosäännön on oltava 90 §:n 3 momentissa säädetyn mukainen viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023.

 

Etelä-Karjalan liiton hallintosääntöön ehdotetaan tehtäväksi Kuntaliiton hallintosääntömallin suosituksen mukaisesti toimivallan siirtämistä poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa koskevat määräykset seuraavasti:

 

10 § 

Maakuntahallituksen tehtävät ja toimivalta

 

Lisäys:

 

Maakuntahallitus voi vahvistaa maakuntajohtajan 17 §:ssä tarkoitetun normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määräajaksi poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriötilanteessa.

 

Maakuntahallitus voi – vahvistamisen sijaan – sekä ennen määräajan päättymistä todeta, ettei normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käytölle ole enää perusteita.

 

17 § 

Maakuntajohtajan tehtävät ja toimivalta

 

Lisäys:

 

Maakuntajohtaja voi käyttää poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteessa normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kuntayhtymän palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn vuoksi silloin, kun päätöksentekoa ei kyetä normaalitoimivaltuuksin riittävällä tavalla järjestämään. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palveluiden keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai taloudellisen riskin. Maakuntahallitukselle tulee raportoida edellä mainitun normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan perusteella tehdyistä päätöksistä.

 

Uusi 64 a §

Maakuntavaltuuston koolle kutsuminen normaalista poikkeavasti

 

Maakuntavaltuuston koolle kutsumisesta voidaan poiketa poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteessa kuntayhtymän palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi 17 §:ssä mainitun välttämättömän syyn vuoksi. Maakuntavaltuusto voidaan kutsua tällaisen välttämättömän syyn vuoksi koolle viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

 

Jos valmiuslain 108 § on otettu käyttöön poikkeusoloissa, maakuntavaltuuston kokous voidaan kutsua koolle heti. Valmiuslain 108 §:n 2 momentin mukaan, jos maakuntavaltuustoa ei saada koolle päätösvaltaisena ja painavat syyt edellyttävät välitöntä päätöksentekoa, maakuntahallituksella on oikeus päättää niistä asioista, jotka koskevat kuntayhtymän hallinnon järjestämistä, hallintosääntöä, toimivallan siirtämistä, talousarviota ja veroja sekä muista maakuntavaltuuston päätettäväksi säädetyistä asioista. Maakuntahallituksen päätös on voimassa, kunnes maakuntavaltuusto on päättänyt asiasta. Muutoin noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä.

 

99 § 

Kokouskutsu

 

Lisäys:

 

Toimielinten kokouskutsun lähettämisen määräajasta voidaan poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa poiketa päätöksenteon nopeuttamiseksi.

 

 

   Päivitetty hallintosääntö on esityslistan liitteenä. Lisäykset on merkitty tekstiin punaisella fontilla. Päivitetyn hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023 alkaen.

 

 

Päätösehdotus Maakuntahallitus hyväksyy hallintosäännön päivityksen ja saattaa sen maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.